Jimmy Nguyen:发现比特币真正的价值

Jimmy Nguyen wearing a yellow tie
By Jimmy Nguyen Published: 2月 11, 2021
Mr. Jimmy Nguyen

比特币协会的创始主席Jimmy Nguyen在2021年2月版的《Forum Views》(印度孟买证券交易所经纪人论坛的旗舰刊物)上发表了观点。他在文章中探讨了如何在比特币里寻找真正的价值,提出比特币的价值应根植于实际效用,而非投机。

阅读文章全文:

February 2021 - Forum Viewa